Eerstvolgende Buurtbijeenkomst

Buurtbijeenkomst 18 januari – Algemene Ledenvergadering en Nieuwjaarsborrel

 

Op onze eerstvolgende buurtbijeenkomst – op 18 januari a.s. – bespreken wij onderstaande agendapunten. Aansluitend houden wij onze jaarlijkse Nieuwjaarsborrel.

18 januari, inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, Theehuis De Leidse Hout

 

Agenda 18 januari

  1. Opening
  1. Verslag Algemene ledenvergadering 17 januari 2017

Ter vaststelling.

  1. Jaarrekeningen 2016 en 2017

Ter vaststelling

  1. Wijziging statuten

Het bestuur stelt aan de ledenvergadering voor de statuten op enkele wezenlijke punten te wijzigen.

  1. Activiteitenprogramma 2018

Ter informatie.

  1. Begroting & contributie 2018

Ter vaststelling. Het bestuur stelt voor de contributie voor 2018 vast te stellen op € 20,-.

  1. Bestuursverkiezing

Bestuurslid Communicatie en Lobby.

  1. Ontwikkelingen in de wijk

Een kort overzicht van lopende zaken: Dieperhout, Boerhaavecomplex, parkeergebeuren, nieuwbouw Bonaventura en wat verder ter tafel komt.

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

 

Leden met stemrecht hebben een uitnodiging gekregen met een link naar de stukken.

(Foto: Chris de Waard, Sleutelstad)