Beeldkwaliteitsplan

Eén van onze problemen met de gang van zaken betreft het schijnbare gemak waarmee het gemeentebestuur zich niet gebonden acht aan dit zeer recent vastgestelde Beeldkwaliteitplan. Tot nu toe tellen wij minstens acht significante afwijkingen van het Beeldkwaliteitsplan

Uitbreiding Da Vinci

– de geplande realisatie van de nieuwe klaslokalen (de uitbouwen langs de Zweillandlaan zijn strijdig met het BKP)

De nieuwe Driestar

– de hoogte van 16 m is in strijd met het BKP en ook het bestemmingsplan (max hoogte 15 meter)

– de toegang tot de school komt niet uit op de Kagerstraat

De sporthal

– de buitenbekleding met bruine stalen platen is in strijd met het BKP (zou baksteen moeten zijn)

De toegang tot de grondgebonden woningen op de Agneslocatie

– deze toegang was gepland via de nieuwe weg naar de sporthal.

De situatie bij de Eimerspoelstraat

– het huidige plan van de gemeente met de toegang tot de grondgebonden woningen op de Agnes locatie, de parkeerplaatsen en verschuiving van het wegprofiel is significant anders dan in het BKP

De ROC locatie (hoek Kagerstraat / Faljerilstraat)

– in het geplande gebouw langs de Kagerstaat zit een verspringing (rooilijn van 5 naar 3 meter), die in strijd is met het BKP

De parkeergarage van het Diaconessenhuis

– in de aanvraag van de bouwvergunning is aangegeven, dat het gaat om een betonnen gebouw met een bruine metalen gevelbekleding. Dit is in strijd met het BKP

Boerhaavecomplex

In het huidige plan voor het Boerhaavecomplex is ook sprake van 2 afwijking van het BKP. Dit gaat om rooilijnen en bouwhoogtes. Van uw ambtenaren hebben wij begrepen dat zij met ons willen praten over het toestaan van deze afwijkingen.

Zoals altijd onze insteek is, willen wij graag in overleg met het gemeentebestuur om deze afwijkingen zoveel mogelijk te beperken.

 

In 2012 is een beeldkwaliteitsplan voor de buurt opgesteld.

Bij onze inspraakreactie op het bestemmingsplan Dieperhout hebben wij opnieuw onze opmerkingen op dit beeldkwaliteitsplan verwoord.

Belangrijkste punten:

  • wij hebben geen problemen met de hoeveelheid scholen in de wijk
  • hoeveelheid bebouwd oppervlak in de wijk
  • het bouwvolume van de nieuwbouw mag niet groter zijn dan de gesloopte oude gebouwen
  • rooilijnen van nieuwbouw moeten gelijk zijn aan de oudbouw
  • bij de nieuwbouw horende parkeerruimte mag niet ten koste gaan van de openbare ruimte