Verkeer & Parkeren

Op verzoek van de gemeenteraad (motie 12 maart) zal onderzoek worden gepleegd naar de verkeersveiligheid in onze buurt. Het gemeentebestuur en de wijkvereniging zijn samen de opdrachtgever van dit onderzoek. Zij hebben samen een Plan van Aanpak/Opdracht opgesteld. Deze kunt u hier lezen.

Het gemeentebestuur heeft in januari 2014 voorgesteld om eenrichtingsverkeer in te stellen in de Faljerilstraat en uit te breiden in de Kagerstraat. Het bestuur van de wijkvereniging heeft daarop gereageerd en gevraagd om een bredere aanpak van álle verkeersdrukte in de wijk.
Het gemeentebestuur heeft, naar aanleiding van de verkeersmotie die de gemeenteraad aannam bij de behandeling van het bestemmingsplan Dieperhout, besloten het eenrichtingsverkeervoorstel in een groter plan te vatten.

Verkeerseffecten studie Dieperhout

Bij de beoordeling van de bouwplannen heeft de gemeente tweemaal een verkeerseffectstudie laten uitvoeren door bureau Megaborn. De gemeente had een aantal redenen om een nieuwe verkeersstudie te doen:

 • de uitspraken van de Raad van State
 • wijzigingen in de bouwplannen voor Dieperhout
 • en de toepassing van een nieuwe versie van het verkeersmodel

Op basis van de nieuwe studie worden de nodige conclusies getrokken:

 • ontsluiting via brug Poelgeest heeft een verwaarloosbaar effect op verkeer in Houtkwartier
 • hetzelfde geldt voor het bouwen van 2 gymzalen (sporthal) in Kikkerpolder
 • problemen met wachtrijen op de Houtlaan bestaan niet meer
 • verkeersintensiteit op de Kagerstraat neemt toe van 3250 tot 3600. Geen probleem voor verkeersveiligheid en normen zijn niet meer van toepassing
 • de normen voor de verkeersintensiteit op de Rijnsburgerweg, de Wassenaarseweg, en de Oegstgeesterweg worden nog meer overschreden dan bij de oude studie

Wij zien een aantal opvallende zaken bij vergelijking van de oude en de nieuwe studie:

 • door wijzigingen in het bouwpgramma van Dieperhout neemt het aantal voertuigbewegingen toe van 1392 naar 1800
 • in de oude verkeerstudie is deze toename op een bepaalde manier verdeeld over de Kagerstraat, Houtlaan en de Boerhaavelaan (onze ontsluitingswegen. In de nieuwe verkeersstudie is deze toename op een andere manier verdeeld.
 • Op de Houtlaan komen 200 voertuigbewegingen minder dan in de oude situatie (volstrekt onlogisch).
 • Er zal meer verkeer via de Zweilandlaan en Boerhaavelaan de wijk uitgaan (terwijl de Oegstgeesterweg steeds voller wordt). Natuurlijk kan je op deze manier ook de wachtrijen op de Houtlaan verminderen.
 • Nieuweroord niet langer meegenomen in de studie. Ook het Boerhaave complex, Connexxion en andere ontwikkelingen in onze omgeving zijn niet meegenomen.
 • Wanneer het aantal verkeersbewegingen toeneemt, heeft dit uiteraard ook een effect op de behoefte aan parkeerplaatsen. De nieuwe studie besteedt geen enkele aandacht aan de behoefte aan parkeerplaatsen.
 • Wij zijn van mening dat er een vreemde redenering wordt gehanteerd bij hetkruispunt van de Houtlaan en de Rijnsburgerweg. Wachttijden zijn geen probleem meer en dat terwijl de verkeersintenstiteit op de Rijnsburgerwegalleen maar toeneemt.
 • In de nieuwe verkeersstudie is geen enkele aandacht voor het oplossen van de verkeersintenstiteit op de Rijnsburgerweg, Wassenaarsweg en de Oegstgeesterweg. Bij de oude verkeerstudie heeft Megaborn een apart document opgeleverd met aanbevelingen. Die is verdwenen.

Parkeren

EERST EEN STUKJE GESCHIEDENIS
In de nota van uitgangspunten voor Dieperhout staat dat het parkeren voor de verschillende locaties binnen de betreffende locaties moet worden opgelost.

In februari 2011 hebben we al samen met Building Trend geconstateerd, dat het aantal woningen en de volgens de normen benodigde aantallen parkeerplaatsen gewoon niet passen binnen de locatie grenzen.

In augustus 2011 heeft Megaborn een studie opgeleverd over verkeer en parkeren. Tellingen van parkeerplaatsen door Megaborn zijn geverifieerd met onze eigen tellingen en op elkaar afgestemd. De betreffende correcties zijn nooit in het rapport doorgevoerd.
Wij hebben al in mei 2011 een eigen parkeerberekening gemaakt voor het hele Houtkwartier en de de plannen voor Dieperhout.

Zonder dit te noemen is vanuit de gemeente op een bepaald moment aangegeven, dat het parkeren voor bezoekers in de openbare ruimte moet worden opgelost. Dit gaat over 0,3 parkeerplek per woning. Op subtiele wijze zijn toen de grenzen van de locaties opgerekt en is ook de begrenzing van het bestemmingsplan opgerekt. Dit heeft de gemeente nooit formeel verteld. Je ziet het als je de verschillende kaarten met elkaar vergelijkt. Dit betekent, dat de wijk vol auto’s komt te staan direct rondom de ROC en de Agnes locatie.

In februari 2012 heeft de gemeente een nieuwe nota met beleidsregels parkeernormen vastgesteld.

In de nieuwe bijlage Integrale Parkeerbalans wordt nu genoemd, dat er in
de openbare ruimte 94 extra parkeerplekken komen. Dat zijn er volgens onze berekeningen niet genoeg; volgens ons 148 (incl. 32 extra voor de sporthal). Nu lukt het de gemeente niet eens om alle parkeerplaatsen voor de bewoners binnen de locatie grenzen op te lossen.

DE HUIDIGE SITUATIE
De gemeente heeft in januari 2014 een nieuwe bijlage toegevoegd aan het bestemmingsplan Dieperhout. Dit gaat dus alleen over Dieperhout. Wij begrijpen niet hoe dit kunt scheiden van de rest van het Houtkwartier en al zeker niet hoe je dit kunt scheiden van het parkeren rondom het Diaconessenhuis.

Wij hebben onze parkeerberekening voor het Houtkwartier herzien. De verschillen met de berekening van mei 2011 zijn met roodbruin gemarkeerd. Deze verschillen worden veroorzaakt door:

 • de nieuwe beleidsregels parkeernormen
 • de wijzigingen in aantallen woningen
 • bezoekersparkeren in de openbare ruimte
 • bezoekersparkeren voor het Boerhaave complex

Wij hebben er geen rekening mee gehouden, dat niet al het bewonersparkeren binnen de locatiegrenzen lijkt te kunnen. Daarvoor hebben wij eerst meer concrete informatie nodig van de gemeente.