Waterproblematiek

Bredere aanpak waterproblematiek

Op 28 februari heeft het bestuur van de wijkvereniging een zakelijk gesprek gevoerd met een van de ambtenaren over de waterproblematiek. Tot onze tevredenheid leidde dit meteen tot een wijkbijeenkomst op 11 maart 2014 waarin wij een begin hebben gemaakt met een bredere inventarisatie van die problemen.

Lees hier het verslag van die wijkbijeenkomst van 11 maart.

Waterproblemen groter dan Dieperhout

De gemeente heeft bij het vrijgeven van de stukken voor het indienen van een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Dieperhout twee bijlagen gepubliceerd over de waterproblematiek nl. een watercompensatiekaart en een hydraulische verkenning. Deze waren niet eerder met de wijkvereniging gecommuniceerd en zijn nooit integraal besproken in enig overleg.

De wijkvereniging merkt daar het volgende bij op:

 • Er is in de huidige situatie al sprake van belangrijke waterproblemen in het Houtkwartier en de noodzaak om effecten van verhardingen te compenseren.
 • De watercompensatiekaart en de hydraulische verkenning zijn nooit integraal besproken met de wijkvereniging
 • Het is nodig om de waterproblematiek integraal te bekijken. De watercompensatiekaart betreft alleen Dieperhout en houdt geen rekening met problemen in de rest van het Houtkwartier
 • De hydraulische verkenning kent belangrijke beperkingen, die niet worden genoemd door de gemeente. Door gehanteerde uitgangspunten wordt een te optimistisch beeld geschetst van de consequenties van de huidige plannen
 • In de hydraulische verkenning is wel rekening gehouden met het Boerhaave complex en Connexxion. Dat is niet consistent met andere studies
 • Het gemeentebestuur is niet consistent met betrekking tot de waterproblematiek. Sommige problemen worden wel beschouwd en andere problemen niet
 • Het huidige bestemmingplan biedt geen adequate oplossing voor de waterproblemen. We zijn het dan ook niet eens met de uitspraak van het gemeentebestuur (in de reactie op onze zienswijze) dat het verder een zaak is van operationele uitvoering

 

Situatieschets
In de huidige situatie bestaan in het Houtkwartier nu al belangrijke water problemen:

 • Bij hevige regenbuien loopt een deel van de woningen aan de Boerhaavelaan en de Mariënpoelstraat onder water. Er staat permanent water in de meterkast. De capaciteit van het rioleringsstelsel is onvoldoende. Er wordt voorgesteld een dijk aan te leggen rond deze woningen en te voorzien in een aparte riolering, die rechtstreeks op de Poelwetering zal lozen. De kosten hiervan bedragen Euro 700.000. Alleen over dit punt is overleg geweest tussen de wijkvereniging en de gemeente
 • Vele huizen aan de Rijnsburgerweg 6 t/m 62 (nr. 8 en 10 zijn in 2007 ondergelopen !) hebben eveneens wateroverlast.  Rijnsburgerweg 13 en 17 hebben regelmatig last van ondergelopen kelders
 • De grasvelden bij de flats aan de Boerhavelaan 55 t/m 335 staan regelmatig blank.  Vermoedelijk lopen ook de kelders onder water
 • De huizen aan de Kagerstraat 20 t/m 24 moeten voortdurend pompen om de boel droog te houden
 • Het ziekenhuis en de Da Vinci school hebben moeten continue pompen om hun kelders droog te houden
 • Ook de gesloopte Agnes school had 4 pompen in de kelder staan

Als onderdeel van de uitgevoerde hydraulische verkenning zijn nu voorstellen gedaan om de problemen met de onderlopende woningen aan de Boerhaavelaan en de Mariënpoelstraat op te lossen. Dat is slechts een deel van de huidige problematiek. Het andere deel is nooit in beschouwing genomen.

 Al 15 jaar verharding zonder extra maatregelen
In de afgelopen 15 jaar heeft het gemeentebestuur een fors aantal vergunningen afgegeven waarde de hoeveelheid verhard oppervlak belangrijk is toegenomen. Deze toename is nooit gecompenseerd. In onze zienswijze op het bestemmingsplan Dieperhout hebben we dit aan de orde gesteld. In de reactie op onze zienswijze geeft het gemeentebestuur aan hieraan niets te willen doen. Het gaat om het volgende:

 • Het nieuw gebouwde Waterland college
 • De nieuwe flat en de woningen op de hoek van de Kagerstraat en de Eimerspoelstraat
 • De uitbreiding van de Vlieger
 • De uitbreiding van de Visser ’t Hooft
 • De uitbreiding van Woutertje Pieterse
 • De uitbreiding van het ziekenhuis
 • De HOED voorziening bij het ziekenhuis
 • De vele noodlokalen bij de diverse scholen

Het is in de afgelopen jaren een paar keer gebeurd, dat de Poelwetering dreigde over te stromen, waarbij de Kikkerpolder onder water zou komen te staan.

Nog meer verharding zonder maatregelen
Dan zijn er de volgende plannen en mogelijke plannen, die tot een verdere verharding leiden:

 • Dieperhout (RoC locatie, Agnes Locatie, nieuwe Driestar, sporthal en parkeergarage Diaconessenhuis)
 • Boerhaave complex (gaat over 80 extra woningen)
 • Connexxion (diep weggestopt in de bijlage van de hydraulische verkenning wordt een aantal van 307 woningen genoemd)

Voor de ROC locatie gaat het om een gescheiden riolering, die rechtstreeks wordt aangesloten op de bestaande riolering. Voor de Agnes locatie wordt het regenwater rechtstreeks op de Poelwetering geloosd. Het is niet duidelijk hoe een en ander wordt geregeld voor de nieuwe Driestar, de sporthal en de parkeergarage van het ziekenhuis.

Binnen het Houtkwartier is de Poelwetering een primaire watergang voor het afvoeren van oppervlakte water naast het rioleringsstelsel. Binnen het plangebied zal het aantal vierkante meters verharding toenemen. Binnen het plangebied zal als gevolg van de beoogde ontwikkelingen het aantal vierkante meter verharding toenemen en het bestaande aantal vierkante meter wateroppervlak deels afnemen. De afname van het wateroppervlak en de toename van de verharding zullen conform de eisen van het hoogheemraadschap van Rijnland gecompenseerd moeten worden. Volgens de berekening op de watercompensatiekaart moet 1432 m2 verhard oppervlak worden gecompenseerd. Dit betreft naar onze mening slechts een deel van de te compenseren verharding. Vragen over de bepaling van deze 1432 m2 zijn niet beantwoord.

Als onderdeel van de hydraulische verkenning is een rekenmodel gehanteerd voor het berekenen van de consequenties van de huidige plannen. In de verkenning wordt aangegeven, dat men niet in staat is om met dit model de huidige overstromingen te simuleren. Dit betekent, dat resultaten van simulaties in principe niet betrouwbaar zijn. Toch worden aan de berekeningen met dit model zwaarwegende conclusies verbonden. Deze conclusies worden wel overgenomen in de reactie op onze zienswijze en de beperkingen niet.

Een ander opvallend punt is de zwaarte van de regenbuien, die als uitgangspunt zijn gehanteerd voor de modelberekeningen. Voor het Houtkwartier is uitgegaan van buien met een intensiteit 8 terwijl voor de Kooij wordt gerekend met buien met een intensiteit 10. In de Kooij zou het dus harder regenen dan in het Houtkwartier. Ook voor het Houtkwartier moet je rekenen met een intensiteit 10. De huidige berekeningen geven dus een onderschatting van de effecten.

Met het Hoogheemraadschap zijn afspraken gemaakt dat er in het plangebied geen wateroverlast mag ontstaan. Verder wordt aangegeven, dat er afspraken zijn met het Hoogheemraadschap over het toepassen van de Berging Rekening Courant. Dat mag dan voor maximaal 20% van het te compenseren oppervlak. Dit lijkt wellicht op papier een leuke regeling. In de praktijk stroomt water nog altijd van hoog naar laag. Dit betekent, dat eerst een verschil in waterstanden moet bestaan voordat het water gaat stromen. Dat kost tijd en zal in de praktijk eerst lijden tot te hoge waterstanden in het Houtkwartier en een grotere kans op overstromingen en overstroming van de Kikkerpolder.

In de reactie op de zienswijze geeft het gemeentebestuur aan dat de verdere uitwerking een operationele zaak is. Dat is naar onze mening een onjuiste benadering.