Energietransitie

In de wijk is een stuurgroep gevormd die zich bezig houdt met de energie- en warmtetransitie. De stuurgroep bestaat uit Wim Scholten, Annelies Huygen, Ron Hagen, Alfons van Marwijk en Yung Lie. Wim Scholten en Yung Lie kunnen worden benaderd voor eventuele vragen en advisering over de energietransitie. Yung Lie is wijkambassadeur voor de energietransitie.

De wijkvereniging heeft met de stuurgroep een plan van aanpak voor de energietransitie in de wijk opgesteld en krijgt voor de uitvoering daarvan subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Onderdeel van de energietransitie is om de verwarming van woningen en gebouwen in Leiden niet langer op aardgas te baseren maar uit te wijken naar alternatieven zoals geothermie, waterstof of stadsverwarming, gevoed door restwarmte van de industrie uit het havengebied van Rotterdam genaamd WarmtelinQ. Onze visie daarop vint u hier.

Hieronder vindt u artikelen die de wijkvereniging heeft verzameld of zelf heeft opgesteld over de energietransitie.

De gemeente heeft een interactieve kaart gemaakt waarop te zien is hoer ze energie transitie willen vormgeven.

20220314 Besluitvorming gemeenteraad transitievisie warmte

20220206 Nieuwsbrief energietransitie Leiden

20220117 Manifest Energietransitie Leiden

20220117 Samenvatting manifest Energietransitie Leiden

20211125 Zienswijze transitie visie warmte

20211125 Transitie visie warmte onder loep

20211027 Verslag wijkbijeenkomst energietransitie

20211027 Proeftuin energietransitie Houtkwartier

20211027 Presentatie Wijkbijeenkomst

20211015 Transitievisie warmte

20210301 Nieuwsbrief energietransitie

20210214 Nieuwsbrief energietransitie Houtkwartier

20191126 Nieuwsbrief energietransitie

20191219 Wijkbijeenkomst Houtkwartier: energiezuinig en duurzaam