Wijkvereniging publiceert feitenrelaas slordigheden B&W

Bij het indienen en de behandeling van het bestemmingsplan gaat B&W van Leiden – bij monde van wethouders Van Woensel en De Wit – slordig om met procedures en met de waarheid. Feiten en beleving worden door B&W door elkaar gehaald. De door B&W aan de raad verstrekte feiten blijken op essentiële punten onjuist, terwijl de beleving van de wijk juist op feiten gebaseerd is.

Het betreft:

  • Herhaaldelijk onvermeld laten van een essentiële verplichting door B&W namens de gemeenteraad aangegaan ten overstaan van de Raad van State.
  • Herhaaldelijk onvermeld laten van een door de Raad van State aan de gemeente gegeven opdracht ten tijde van afkeuring in 2013 van het bestemmingsplan “Leiden Noord-West”.
  • Een onjuiste voorstelling van zaken geven over de verkeerseffecten, waarbij het vermelden van normoverschrijdingen van verkeersintensiteiten achterwege wordt gelaten.
  • Uitspraken doen over de oplossing van parkeerproblematiek die strijdig zijn met de tevoren door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten.
  • Toevoegen/wijzigen van stukken ná de inzagetermijn van het bestemmingsplan
  • Onjuiste uitspraken over de aanpak waterproblematiek
  • Plangrenzen gedurende de procedure wijzigen zonder daar enige mededeling over te doen.
  • Onjuist beeld schetsen over ‘overleg’ met de buurt

Onze conclusie: door bovenstaande punten dreigt de gemeenteraad op basis van onjuiste informatie een besluit te nemen over het bestemmingplan Dieperhout. Vernietiging van het bestemmingsplan Leiden Noordwest door de Raad van State lijkt opnieuw onontkoombaar door procesmatige en inhoudelijke fouten. Het is laakbaar, onprofessioneel en inefficiënt dat B&W op deze manier probeert een onvoldragen besluit door de gemeenteraad te laten nemen.

Hier het document (PDF, 2 Mb) waarin – tamelijk uitvoerig – met feiten en omstandigheden onderbouwd wordt waarom de wijkvereniging Houtkwartier tot bovenstaande zware kritiek moest komen.