Bewonersbijeenkomst ‘Terwee, NEE’ verzet naar 17 januari

17 januari, 19.00 uur, aula Driestarcollege, Vennemeerstraat

Eerder nodigden wij u uit voor een bewonersbijeenkomst over de verplaatsing van het busstation naar het Terweepark op 10 januari. Deze bijeenkomst moeten wij verzetten naar 17 januari.

Het college van Burgemeester en wethouders had ons toegezegd dat zij de plannen zouden bespreken op 20 december, waarna wij de stukken ter bespreking zouden krijgen. Dit is niet gebeurd. Nu bespreken zij e.e.a. pas op 10 januari.

‘Terwee, NEE’ – Informatie en actie

Op 17 januari willen wij onze acties tegen de voorgenomen verplaatsing van het busstation naar het Terweepark aan u presenteren. En u informeren over de stand van zaken.

Onze wijkvereniging meent dat het busstation om verschillende redenen NIET naar het Terweepark moet worden verplaatst:

  • om te beginnen is de noodzaak van de verplaatsing überhaupt onvoldoende aangetoond
  • de huidige plannen van stedebouwkundige ontwikkeling rond het stationsgebied zijn onevenwichtig
  • verplaatsing doet afbreuk aan kwaliteit en leefbaarheid van Poortgebouw, Terweepark en Rijnsburgerweg
  • verplaatsing brengt verkeerstechnisch meer problemen dan oplossingen voor de hele stad met zich mee

En dat zijn nog maar de hoofdpunten. Op de bijeenkomst willen wij een overzicht van álle tegenargumenten met u completeren.

Wij willen u op 17 januari informeren over de stand van zaken van de besprekingen met het gemeentebestuur (via de werkgroep Ruimtelijke Ordening Zeezijde), over de acties van de directe omwonenden, over het inschakelen van externe deskundigen en over de meningen (en onze samenwerking met) een serie andere betrokkenen.