Gemeente “koopt” Connexxion locatie

De eigenaar heeft aangegeven de Connexxion locatie te willen verkopen. De huidige huurovereenkomst loopt nog 4 jaar. Het gemeentebestuur heeft aan de raad voorgesteld om voor deze locatie de wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing te verklaren. Dit betekent, dat de eigenaar de locatie bij verkoop eerst aan de gemeente moet aanbieden. Argumenten van de gemeente:…

Dit zijn de argumenten voor een busstation in het Terweepark

Vreest niet! Het gemeentebestuur heeft al in september besloten dat het busstation op de huidige locatie blijft. Maar dat was een voornamelijk ‘bestuurlijke’ beslissing: het meest ‘kansrijke’ alternatief – het Terweepark – bleek geen draagvlak te hebben. Vanavond presenteert het gemeeentebestuur alle inhoudelijke argumenten rond alle beoordeelde alternatieven. 6 december, van 17.00 tot 20.00 uur…

Presentatie Leiden Centraal Park – 11 december

Kom op 11 december naar het Groene Idee Café, waar het Burgerpanel Leiden Centraal Park zijn concept-burgervisie presenteert en met u wil meedenken over wat de gemeente al verkoopt als ‘duurzaamste kilometer van Nederland’, het nieuwe Stationsgebied.  Het drukste stukje van Leiden gaat grondig veranderen en biedt de ultieme mogelijkheid om samen met burgers een duurzaam…

Einde oefening busstation, op 6 december

Kom nog één keer allemaal naar een bijeenkomst over het busstation. Op 6 december kan iedere belangstellende kennis nemen van de uitkomsten van de (zomer)onderzoeken naar de locaties van het busstation. 6 december, van 17.00 tot 20.00 Stationsplein 107 De bijeenkomst is door het gemeentebestuur opgezet als ‘informatiemarkt’. Wij kunnen dan documenten inzien en met…

Busstation blijft aan Stadszijde

Vandaag maakte wethouder Paul Laudy het besluit van B&W bekend om de huidige locatie van het busstation aan te wijzen als dé locatie van het busstation. Daarmee is het Terweepark als locatie voor het busstation van de baan. Verplaatsing busstation van de baan De wijkvereniging is hier enorm blij mee. Wij danken de vele ambtenaren…

Shaffy Podium, Een Leids hommage aan Ramses Shaffy

Ramses Shaffy is een van de grootste muzikale talenten die Leiden heeft voortgebracht. Zijn Leidse jaren zijn aanleiding voor een speciaal Open Podium op zaterdag 9 september: het Shaffy Podium. Jong talent en oude vrienden brengen in de Theaterzaal van Het Leidse Volkshuis een eerbetoon aan het rijke oeuvre en leven van Ramses Shaffy. Onder…

Bouwend Nederland: Laudy ga onder de grond!

Sorry, dit is oud nieuws dat ik vond bij het uitharken van mijn mailbox. Maar te leuk om helemaal voorbij te laten gaan: voormalig werkgever van wethouder Laudy dringt er bij het stadsbestuur op aan een ondergronds busstation te bouwen! Leidsch Dagblad 7 juli 2017 (jpg)

Locatie busstation wordt breed onderzocht

Het ‘participatietraject’ over de locatie van het busstation stuurt serieus aan op gelijkwaardige beoordeling van vele alternatieve locaties voor het busstation. Dat bleek op de laatste bijeenkomst voor de zomer op 5 juli jl. Gezien de vele – waarschijnlijk betere – opties lijkt het aannemelijk dat de locatie Terweepark niet meer serieus genomen zal worden….

ROVER’s redelijke verzoek: ‘Raad houd vast aan je uitgangspunten’

Vandaag stuurde ROVER een redelijke vraag per brief aan de gemeenteraad: ‘Wij verzoeken u om uw uitgangspunten voor het beoordelingskader duidelijk mee te geven.’ Waarom? Omdat het is opgevallen dat in de brief van burgemeester en wethouders van 27 juni over ‘het participatieproces locatiekeuze busstation’ “wel uw [de gemeenteraad, red.] constateringen in de motie VOD…

5 juli opnieuw Bijeenkomst Busstation

Daar gaan wij weer! Op 5 juli is er wederom een ‘participatiebijeenkomst’ over de locatie van het busstation. Wij krijgen ditmaal voorgelegd wélke onderzoeken het gemeentebestuur wil uitvoeren naar aanleiding van de kwesties die wij op 17 mei en 7 juni gesignaleerd hebben. E.e.a. zal op 4 juli al zijn afgestemd met ‘de klankbordgroep’.  …

Wie zitten er in de klankbordgroep?

Afgelopen week vroegen wij ons af wíe er in de klankbordgroep van het ‘participatietraject busstation’ zitten. De procesbegeleiders van Wesselink Van Zijst zullen deze groep raadplegen over de concept onderzoeksagenda. Niet onbelangrijk dus. Het antwoord op het wíe en hóe is nu bekend. Het antwoord op de vraag waaróm dit gezelschap ‘een evenwichtige vertegenwoordiging van…

En daar gaan we weer . . . derde ronde over het busstation

Het gemeentebestuur nodigt u opnieuw uit voor een bijeenkomst. Ditmaal gaat het over de “ambities stationsgebied”. Het slechte nieuws is dat dit géén ‘participatie’, maar een informatiebijeenkomst is. De gemeente zal “een presentatie geven over de strategische belangen (..) en de oplossingen die zijn geformuleerd.” Die staan dus kennelijk níet ter discussie. Inmiddels zijn wij…

Past een busstation op de taxistandplaats?

Ja hoor, dat past. Een inwoner van de Merenwijk, Aad van de Wijngaart, besteedt zijn tijd niet aan ‘geeltjes plakken op de participatieavond’. Hij meet, ontwerpt en tekent gewoonweg een busstation bovenop de huidige taxistandplaats: “. . . de gemeente organiseert bijeenkomst[en] waar gewone burgers met ideeën kunnen komen om de busstationkwestie op te lossen….

‘Participatieproces is een wassen neus’

Het door het gemeentebestuur gestarte en door adviesbureau WesselinkVan Zijst begeleide ‘participatieproces’ over de locatie van het busstation is een wassen neus. Al bij de eerste bijeenkomst op 17 mei keerden de aanwezigen zich tegen de voorgestelde volgorde van het ‘participatieproces’. Op 7 juni waren de opkomst – en de chaos – nóg groter. Vrijwel…

Kom op 7 juni meepraten over het busstation

Op woensdagavond 7 juni is er opnieuw een openbare bijeenkomst in het ‘participatieproces’ over het busstation. De bedoeling is op die avond ‘mogelijke locaties te benoemen en een begin te maken met afwegingscriteria’. Wijkvereniging Houtkwartier is bijzonder kritisch over deze gang van zaken. Komt daarom allen uw eigen stem laten horen. Woensdagavond 7 juni, 18.30…

ROVER: “Alleen kijken naar plek busstation is kortzichtig.”

Er komt veel meer op Leiden af dan busverkeer. De ontwikkeling van Openbaar Vervoer in Rotterdam/Den Haag en Amsterdam/Schiphol gaat richting regionale trams (lightrail) en intensiever gebruik van het spoor. Dat zal ook gevolgen hebben voor Leiden. Het OV-knooppunt Leiden is de bottleneck tussen die twee ontwikkelingen. ROVER, afdeling Holland Rijnland, heeft daar bijgaande notitie…

‘Stel eerst een functioneel programma op’, brief van Hugo Priemus

“Beste mensen, Met een zekere regelmaat pleit ik ervoor om voor het Stationsgebied eerst een functioneel programma op te stellen en publiek (door de gemeenteraad) vast te stellen. Binnen dit publieke kader zouden alternatieven ontworpen kunnen worden, waaruit op het juiste moment keuzen gemaakt worden. Bovendien is een duidelijk beeld nodig van de fasering van…

Komt allen op 17 mei ‘participeren’

De ‘burgerparticipatie’ over de planvorming voor een nieuwe locatie van het busstation gaat nu echt van start. Op 17 mei a.s. is er een eerste bijeenkomst. Op 7 juni een tweede. Komt allen! 17 mei, van 17.30 uur tot 21.30 uur, Stationsplein 107 aanmelden tot 12 mei via r.kleine@leiden.nl Het gemeentebestuur nodigt ons allen uit…

Te veel en te snel

‘De locatie van het busstation heeft gevolgen voor vele zaken die de stad aangaan. En het wordt ook weer door vele zaken beïnvloed. Daarom is de extra tijd tot november 2017 voor een nieuwe gedegen locatiestudie – waar nu al weer drie maanden van voorbij zijn – tot het einde van dit jaar (2017) volstrekt…

Doe mee aan burgerpanel ‘Leiden Centraal Park’

Kom op dinsdagavond 25 april naar Leidse Lente aan de Haagweg 4 om je voorstellen voor ‘Leiden Centraal Park’ in te brengen. ‘Leiden Centraal Park’ was onlangs een van de winnende ideeën op de Burgertop L750 en is nu een burgerpanel. Het Burgerpanel vindt dat alle wijken invloed moeten hebben op de inrichting van het Stationsgebied, nu het nog…