Het Groen rond Dieperpoel

Vorige week hebben we als wijkvereniging een overleg gehad met de wijkambassadeur Groen en Openbare Ruimte van de gemeente. Via dit nieuwsbericht willen we jullie met name informeren over de gemaakte afspraken over het groen rondom Dieperhout.

Houtlaan

De berm aan de kant van de nieuwe huizen. Voor de nieuwbouw bloeiden hier in het voorjaar een grote hoeveelheid narcissen. De gemeente heeft indertijd beloofd, dat deze terug zouden komen. Die belofte is maar voor een deel nagekomen. De hoeveelheid narcissen is beperkt.

Het is een lastige locatie voor begroeiing. Er staan grote bomen, die veel van het zonlicht wegnemen. De bodem is slecht. Op dit moment groeit er weinig tot niets. Dit wordt mede veroorzaakt door het gebruik van de middenberm als opslagplaats tijdens de bouw.

De gemeente komt met een voorstel voor beplanting om deze situatie te verbeteren. De voorgestelde oplossingen zou moeten bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit

In de berm aan de kant van de atletiekbaan zijn door Stedelijk Beheer grote stenen geplaatst om het parkeren van auto’s tussen de bomen te verhinderen. Dat heeft het gewenste effect. Ook in deze berm groeit weinig tot niets. Ook voor deze berm zal de gemeente een voorstel doen om de situatie te verbeteren.

De voorstellen van de gemeente zullen uiteraard worden voorgelegd aan de bewoners.

Bewoners hebben de mogelijkheid om in het kader van “Samen aan de Slag” een convenant af te sluiten met de gemeente om een stuk groen te beheren en te onderhouden .

Dieperpoellaan

Aan de kant van de nieuwe woningen en het gezondheidscentrum zijn nieuwe bomen geplant. Dit betreft eiken. Deze zijn helaas allemaal dood. Er zijn al eerder afspraken gemaakt om deze te vervangen. Dat zou dit voorjaar worden gedaan. Tot nu toe is er niets gebeurd. Dit is wederom onder de aandacht van de gemeente gebracht. Er wordt actie ondernomen.