Verslag bijeenkomst over waterproblematiek

De bijeenkomst van 13 november was constructief. Hieronder de belangrijkste punten. De verschillende onderzoeken zullen voor het einde van dit jaar, volgens plan, worden afgerond. Er ontstaat langzamerhand een consistent beeld. De volgende bijeenkomst is op dinsdag 6 januari om 19.30 uur. Dan zal met name gaan over de te nemen maatregelen.

Daarna komt er dus een algemene voorlichtsavond over de onderzoeken, resultaten en de te nemen maatregelen. Daarna komen er bijeenkomsten over specifieke problemen voor direct betrokkenen.

De gemeente gaat nog op huisbezoek bij het Swammerdammerpad, een bewoner aan de Boerhaavelaan en bewoners aan de Rijnsburgerweg.

Grondwater

In de hele wijk zijn de straatpeilen opnieuw gemeten. Via de aanwezige peilbuizen is een analyse gemaakt van de fluctuaties in de de grondwaterstanden. De norm is dat de grondwaterstand beneden NAP -0.60 moet blijven.

Problemen met de grondwaterstanden zijn er in de laaggelegen delen in onze wijk. Dat is in een deel van de Boerhaavelaan, een deel van de Mariënpoelstraat, langs de Rijnsburgerweg (aan de kant van LUMC) en de garages tussen Houtlaan en Paulus Buijsstraat.

Het is opvallend dat de Mariënpoelstraat langs de Rijnsburgerweg 50 cm hoger ligt dan in het midden van de straat.

Water op straat

DHV heeft het rekenmodel aangepast op basis van de hoogtemetingen om het water op straat te kunnen uitrekenen.

Water op straat is dan ook weer op de plekken waar problemen zijn met grondwater en op het plein met de garages tussen Kagerstraat en de Houtlaan De berekeningen tonen geen water op straat in de Kagerstraat (wordt wel aangegeven in de enquête)

Poelwetering

Er zijn nu berekeningen gemaakt voor de Poelwetering op basis van een zeer lange jaarreeks van gemeten neerslaghoeveelheden. De grootste neerslaghoeveelheid was in de zomer van 1953. Het waterpeil in de Poelwetering stijgt dan met 20 cm. Als gevolg van de bouwplannen in Dieperhout wordt dat 21 cm.

Regenwater in laaggegeven woningen

Dit zijn de woningen, die ook last hebben van het grondwater en water op straat

Invloed parkeergarage

We hebben tot zeker 6-9 meter diep te maken met een dikke ondoorlatende kleilaag in onze wijk. Het grondwater stroomt daardoor niet of nauwelijks.

De parkeergarage zal ongeveer 3 meter diep zijn en zal daardoor geen invloed hebben op de grondwaterstroming