Nieuwsbrief juni 2022 – Laatste ontwikkelingen in onze wijk

Beste Wijkbewoner,

Samenstelling bestuur

Na de laatste Algemene Leden Vergadering hebben we een voltallig bestuur. Dit bestaat nu uit  Wim Scholten, Hans van Straaten, Arjan Koorevaar, Roger Hendriks en Werner Schreiter.

Van Wim Scholten is de maximale benoemingstermijn, zoals genoemd in de statuten, verstreken. Wim blijft echter voorzitter. Met goedkeuring van de ledenvergadering is zijn benoemingstermijn opnieuw met een jaar verlengd. Roger en Werner zijn nieuwe bestuursleden. Peter Timmerman is gestopt als bestuurslid.

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Via de nieuwsbrief van 30 maart zijn jullie geïnformeerd over 5 aangevraagde omgevingsvergunningen. Zoals aangekondigd hebben we voor 4 aanvragen een zienswijze ingediend.

1. Bouwen 51 appartementen en een overdekte fietsenstalling Mariënpoelstraat

De gemeente heeft niet gereageerd op de ingediende zienswijze. Ook vanuit de Stichting Boerhaave hebben we geen reactie ontvangen. Er zijn vragen gesteld aan de wethouder over de aansluiting van deze uitstekend geïsoleerde woningen op de stadsverwarming. De antwoorden zijn teleurstellend. Ze doen geen recht aan de vermindering van de CO2-uitstoot en het verminderen van het energiegebruik. De vergunning is nog niet verleend.

2. Plaatsen 6 vlaggemasten langs parkeerplaats Kagerstraat 1, Visser ‘t Hooft

De gemeente heeft niet gereageerd op de ingediende zienswijze. Ook vanuit de school Visser ‘t Hooft hebben we geen reactie ontvangen. De vergunning is nog niet verleend.

3. Tijdelijke schoollokalen Da Vinci College

De gemeente heeft niet gereageerd op de ingediende zienswijze. De vergunning is nog niet verleend.

De ingediende zienswijze heeft geleid tot een prima overleg met facilitair management van Da Vinci. We zijn volledig geïnformeerd. De school heeft een goede naam en groeit daardoor snel. De school zit nu echter aan het maximum van de capaciteit. In januari hebben zich nog eens veel brugklassers ingeschreven. Dat zijn er 180 meer dan de beschikbare capaciteit. Volgens de wet mogen brugklassers bij inschrijving niet worden geweigerd. Dit betekent dat er voor het begin van het nieuwe schooljaar 6 nieuwe tijdelijke leslokalen nodig zijn. De tijdelijke lokalen kunnen alleen langs de Zweilandlaan. Ze zijn alleen toegankelijk via het schoolplein en het huidige schoolgebouw. De fietsen van deze 180 extra leerlingen moeten op het schoolplein worden gestald. 

De tijdelijke lokalen zijn echt tijdelijk, omdat voor 2025 een grote vernieuwbouw is gepland. Dan wordt de school voor één jaar gehuisvest aan de andere kant van de stad.

4. Kappen 24 bomen in Vogelwijk en Raadsherenbuurt

Voor onze wijk is met name de herinrichting fase 2 in de Raadsherenbuurt van direct belang. Dan gaat het over de Antonie Duycklaan, de Paulus Buijsstraat en de van Beuningenlaan. Daar spelen ook  verkeersproblemen een rol. Deze fase 2 zou pas later aan de orde komen.

In de aanvraag van vergunning voor het kappen van de bomen waren ook bomen opgenomen uit fase 2. Daarover is vanuit de gemeente niet gecommuniceerd. Zowel de Raadsherenbuurt als het Houtkwartier heeft een zienswijze ingediend. De gemeente heeft niet gereageerd op de ingediende zienswijze vanuit het Houtkwartier. We hebben contact gezocht met het betreffende projectteam en afspraak voor overleg gemaakt. Vervolgens wordt al voor dit overleg de vergunning afgegeven. Er zijn ook zonder enige communicatie enkele weken camera’s geplaatst om intensiteit van het verkeer en de omvang van het sluipverkeer te bepalen. Het overleg heeft afgelopen week plaatsgevonden. Uiteindelijk hebben ze bij de gemeente ingezien, dat het gebrek aan communicatie en het handelen vanuit de gemeente voor veel verwarring hebben gezorgd. 

Nieuwe bouwplannen in onze wijk

Dit betreft het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2032 voor de scholen in Leiden. Er staan voor de komende jaren nog de nodige bouwprojecten op het programma. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de staat van onderhoud van alle scholen. Dit heeft per school geleid tot een besluit:

 1. Niets doen
 2. Renovatie
 3. Vernieuwbouw
 4. Vervangende nieuwbouw

Binnen onze wijk hebben 4 schoollokaties te maken met renovatie of vernieuwbouw. Genoemd worden:

 1. Da Vinci College (Kagerstraat 7)
  1. Uitvoering in 2025; vernieuwbouw
 2. Visser ’t Hooft (Kagerstraat 1)
  1. Uitvoering in 2027; lichte renovatie
 3. Leidse Houtschool (Adriaan Pauwstraat 1)
  1. Uitvoering in 2025 ; vernieuwbouw
 4. Dependance Visser ’t Hooft / Bonaventura (Antonie Duycklaan 10H)
  1. Uitvoering in 2029; lichte renovatie

Voor het Da Vinci College, Kagerstraat 7, staat vernieuwbouw gepland. De uitvoering is gepland voor 2025. Het schoolgebouw is dan buiten gebruik. Het Da Vinci College zal tijdelijk verhuizen naar het schoolgebouw van het Vlietland College. Dit is een oud schoolgebouw dat daarna gesloopt zal worden.

Als gevolg van de Covid crisis moeten ook alle scholen worden voorzien van een deugdelijk ventilatiesysteem. Dit is van toepassing voor alle scholen in Leiden. Voor het Da Vinci College wordt dit tegelijk met de vernieuwbouw gedaan.

Ook de energietransitie is onderdeel van de vernieuwbouw. In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs staat dat in het geval van vernieuwbouw de school daarna moet voldoen aan de z.g. BENG norm (= Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Werfpop

Na een pauze van 3 jaar (vanwege Covid) wordt Werfpop weer georganiseerd in de Leidse Hout. Het festival vindt plaats op zaterdag 9 juli. Het is dus op zaterdag en niet op een zondag, zoals dat eerder altijd was. Je zult eind juni nog een uitgebreide nieuwsbrief hierover ontvangen.

In goed overleg tussen de gemeente, de vereniging vrienden van de Leidse Hout en de wijkvereniging Houtkwartier is in 2016 een protocol vastgesteld voor het houden van evenementen in de Leidse Hout. Werfpop houdt zich aan dit protocol. Zij proberen op een goede manier de flora en fauna te beschermen. We hebben gekonstateerd, dat de gemeente op verschillende manieren afwijkt van het protocol. Zo is b.v. zonder overleg met ons de grootte van het evenemententerrein aangepast en is het gebied van de grote vijver toegevoegd. Dat is echter niet de enige afwijking. Dit is nu onderwerp van een verdere discussie tussen de Vereniging Vrienden van de Leidse Hout, de wijkverenigingen Houtkwartier en Raadsherenbuurt en de gemeente.

Masterplan Verkeer Houtkwartier

Op 10 oktober 2021 heeft het gemeentebestuur een besluit genomen over het Masterplan Verkeer Houtkwartier. Daarna is het al 8 maanden helemaal stil. Er is geen enkele info vanuit de gemeente. Het is inmiddels al 12 maanden geleden, dat het laatste overleg is geweest tussen de gemeente en de wijkvereniging.

Ook over de Bargelaan, het kruispunt Bargelaan/Rijnsburgerweg, de Rijnsburgerweg, de Posthof rotonde en de Noord-Zuid verbinding (Posthof rotonde naar Naturalis v.v.) wordt niets gecommuniceerd vanuit de gemeente. De verantwoordelijke wethouder is hierop aangesproken. Hij heeft beloofd, dat er contact zal worden opgenomen. De wethouder heeft ook aangegeven, dat ze nog niet weten hoe ze Posthof rotonde kunnen oplossen.

Via andere bronnen weten we dat er sprake is van een groot personeelsverloop bij de afdeling verkeer van de gemeente. Het complete projectteam voor het Masterplan Verkeer Houtkwartier werkt niet meer bij de gemeente. Meerdere van de eerdere projectmanagers/ambtelijk opdrachtgevers en verkeersontwerpers werken niet meer bij de gemeente. Er zijn bij de gemeente 4 vacatures voor verkeersontwerpers en die zijn in heel Nederland niet te vinden.

Agnes locatie

Op vrijdag 8 april heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd op de Agnes-lokatie over buiten spelen in het Houtkwartier. Veel bewoners en ook kinderen hebben toen ideeën aangereikt en voorstellen gedaan voor de inrichting van de Agnes-lokatie

Het voorlopige ontwerp is nu gewijzigd op basis van de bijeenkomst. Het gewijzigde ontwerp kan je bekijken op DoeMee (https://doemee.leiden.nl/nl-NL/projects/speelplek-agnesplantsoen).

Het ziet er nu allemaal goed uit. De gemaakte opmerkingen en voorstellen zijn netjes verwerkt.

Je kunt op het gewijzigde voorstel reageren via DoeMee. Dit kan tot en met 24 juni 2022.

Met vriendelijke groet,

Wim Scholten