Algemene ledenvergadering wijkvereniging

Op dinsdagavond 26 april vindt de algemene ledenvergadering van de wijkvereniging plaats in het theehuis van de Leidse Hout. Het theehuis zal vanaf 19.00 uur open zijn. De ledenvergadering vindt plaats vanaf 19.30 uur. Na afloop zal een borrel/drankje geschonken worden. Onderstaand de agenda en stukken voor de vergadering.

Agenda

Verslag ALV 20 april 2021

Jaarverslag 2021

Financiële realisatie 2021

Balans 2021 (en bestemming financieel resultaat)

Verslag kascontrolecommissie

Bestuursverkiezing

Jaarplan 2022

Begroting 2022

Contributie 2022

Benoeming kascontrolecommissie

Wat verder ter tafel komt