Evenementenregeling Leidse Hout nog niet in orde

De Evenementenregeling voor de Leidse Hout is nog steeds niet in orde. Medio januari heeft de wijkvereniging een ‘zienswijze’ op het ontwerpbesluit ingediend met als belangrijkste punten:

  • onduidelijke gebiedsbegrenzing
  • onduidelijke beschrijving van de huidige situatie
  • plan respecteert Flora&Faunawet te weinig
  • ontbreken van een gedragscode
  • handhaving

De wijkvereniging roept de gemeenteraad op deze zaken netjes op te lossen. De gehele zienswijze vindt u hier.

“De wijkvereniging is geen tegenstander van organiseren van evenementen in de Leidse Hout mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Evenementen Leidse Hout geeft een aantal criteria voor het organiseren van dergelijke evenementen. Wij zijn van mening dat een aanscherping nodig is en dat recht moet worden gedaan aan de Flora en Faunawet. Hierdoor kunnen juridische problemen worden voorkomen, omdat het ontwerp bestemmingsplan niet voldoet aan de vigerende wetgeving

Als aan die voorwaarden wordt voldaan acht de wijkvereniging het heel goed mogelijk om op een goede, doordachte wijze evenementen te organiseren. De wijkvereniging is meer dan bereid op korte termijn in goed overleg tot een verbeterd bestemmingsplan te komen.”