Help LEAD referendum!

Zoals u wellicht heeft meegekregen, zijn er plannen om op het terrein van Monuta en KPN, langs de Willem de Zwijgerlaan, een heel groot gebouw te bouwen; het gaat om 550-580 woningen, met drie torens van 65 tot 115 m. Dit initiatief heeft de naam LEAD. Over LEAD is veel discussie in Leiden; het gaat…

Houtkwartier 2040! Buurtbijeenkomst met Wethouder Leeuwis op 31 januari om 19:30

HOUTKWARTIER 2040 Wijkbijeenkomst op 31 januari om 19:30 in het Driestar met wethouder Leeuwis: Thema Houtkwartier 2040. Op donderdag 31 januari organiseert de wijkvereniging bij de Driestar school (Vennemeerstraat) een bijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden over de toekomst van het Houtkwartier. We hebben het gemeentebestuur, leden van de gemeenteraad, Rover en ook de pers uitgenodigd….

Houtkwartier wordt definitief Bouwkwartier.

Veel sneller dan gedacht wordt de gemeente concreet met haar plannen voor het Connexxion terrein. Het Connexxion terrein is gekocht voor 8,5 miljoen euro met de bedoeling er over 4 jaar 350 – 400 woningen te bouwen. Dit respijt van 4 jaar, is ingegeven door het feit dat de huidige vervoers-concessie van Arriva nog loopt…

Gemeente aan zet!

20180929 Reactie Houtkwartier plan Groene zone rondom Alrijne ziekenhuis

Gemeente negeert belangen wijkbewoners

Er is de afgelopen jaren flink gebouwd in de wijk, eerst op de Agnes locatie en nu op ROC locatie aan de Dieperpoellaan. Bij deze bouwactiviteiten zijn we als buurt in meer of mindere mate betrokken geweest. Afspraken zijn gemaakt over de werktijden, bescherming van de (fietsende) scholieren, beperken van geluidsoverlast en andere zaken. Afspraken…

Regenwater afvoer vanaf de ROC locatie

In de periode 9 t/m 27 april zullen achtereenvolgens de Dieperpoellaan, de Houtlaan en de Faljerilstraat afgesloten worden om de woningen op het riool aan te sluiten. Volgens de wet Bouwbesluit is het verplicht om voor alle nieuwbouw projecten het afvalwater en het regenwater gescheiden af te voeren. Dit is ook opgenomen in het bestemmingsplan….

Locatie busstation wordt breed onderzocht

Het ‘participatietraject’ over de locatie van het busstation stuurt serieus aan op gelijkwaardige beoordeling van vele alternatieve locaties voor het busstation. Dat bleek op de laatste bijeenkomst voor de zomer op 5 juli jl. Gezien de vele – waarschijnlijk betere – opties lijkt het aannemelijk dat de locatie Terweepark niet meer serieus genomen zal worden….

Gemeente verklaart status parkeerboetes

“Persverklaring parkeerboetes Naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag zijn er berichten verschenen dat parkeerboetes (lees: naheffingsaanslagen) van de gemeente Leiden sinds 2015 niet geldig zijn. Dit is niet juist. De uitspraak van het hof betreft een parkeerboete uit de eerste helft van 2015. Tussen 1 januari 2015 en 1 juli 2015…

Aiaiaiai: Alle parkeerboetes in Leiden sinds 2015 onbevoegd uitgeschreven

Wat een heerlijke primeur heeft het Leidsch Dagblad – lees die krant! – weer. Het gerechtshof heeft een foutparkeerder in het gelijk gesteld: hij kreeg ten onrechte een parkeerboete omdat niemand bij de gemeente Leiden feitelijk bevoegd was een boete uit te schrijven . . . sinds 1 januari 2015. Lees hier alles. Wij laten…

ROVER’s redelijke verzoek: ‘Raad houd vast aan je uitgangspunten’

Vandaag stuurde ROVER een redelijke vraag per brief aan de gemeenteraad: ‘Wij verzoeken u om uw uitgangspunten voor het beoordelingskader duidelijk mee te geven.’ Waarom? Omdat het is opgevallen dat in de brief van burgemeester en wethouders van 27 juni over ‘het participatieproces locatiekeuze busstation’ “wel uw [de gemeenteraad, red.] constateringen in de motie VOD…

5 juli opnieuw Bijeenkomst Busstation

Daar gaan wij weer! Op 5 juli is er wederom een ‘participatiebijeenkomst’ over de locatie van het busstation. Wij krijgen ditmaal voorgelegd wélke onderzoeken het gemeentebestuur wil uitvoeren naar aanleiding van de kwesties die wij op 17 mei en 7 juni gesignaleerd hebben. E.e.a. zal op 4 juli al zijn afgestemd met ‘de klankbordgroep’.  …

En daar gaan we weer . . . derde ronde over het busstation

Het gemeentebestuur nodigt u opnieuw uit voor een bijeenkomst. Ditmaal gaat het over de “ambities stationsgebied”. Het slechte nieuws is dat dit géén ‘participatie’, maar een informatiebijeenkomst is. De gemeente zal “een presentatie geven over de strategische belangen (..) en de oplossingen die zijn geformuleerd.” Die staan dus kennelijk níet ter discussie. Inmiddels zijn wij…

Kom op 7 juni meepraten over het busstation

Op woensdagavond 7 juni is er opnieuw een openbare bijeenkomst in het ‘participatieproces’ over het busstation. De bedoeling is op die avond ‘mogelijke locaties te benoemen en een begin te maken met afwegingscriteria’. Wijkvereniging Houtkwartier is bijzonder kritisch over deze gang van zaken. Komt daarom allen uw eigen stem laten horen. Woensdagavond 7 juni, 18.30…

Leiden subsidieert afsluiten eigen terrein

Ondernemers die op hun eigen parkeerterrein overlast hebben van ‘vreemdparkeerders’ als gevolg van de invoering van betaald parkeren kunnen een 50% bijdrage in de kosten van het afsluiten van hun terrein krijgen. Op 1 december heeft de gemeenteraad deze regeling vastgesteld, die inmiddels is ingegaan. De subsidie is een éénmalige tegemoetkoming voor ondernemingen om het…

Projectmanager Dieperhout roept sloper tot de orde

Projectmanager Robert van Baarsen van de gemeente Leiden zit sloper Van Diemen al dagen achter de broek over het nakomen van afspraken uit het sloopplan. Zelfs in zijn vrije weekeinde pakte hij de klachten van onze leden aan de Faljerilstraat op. Afgelopen week is de sloop van het ROC gebouw aan de Faljerilstraat begonnen. Maar…

Provinciale Staten fracties willen ook dat gemeenteraad Leiden echt nadenkt

En groot gelijk! Er zijn natuurlijk vóór- en tegenargumenten voor het aanleggen van een busstation tussen Poortgebouw en de villa aan de Rijnsburgerweg. Wij – en nu dus ook VVD, SP en CDA in Provinciale Staten – roepen de gemeenteraad op hier zonder vooroordelen naar te kijken. Wegen die voordelen wel voldoende op tegen de…

Evenementenregeling Leidse Hout nog niet in orde

De Evenementenregeling voor de Leidse Hout is nog steeds niet in orde. Medio januari heeft de wijkvereniging een ‘zienswijze’ op het ontwerpbesluit ingediend met als belangrijkste punten: onduidelijke gebiedsbegrenzing onduidelijke beschrijving van de huidige situatie plan respecteert Flora&Faunawet te weinig ontbreken van een gedragscode handhaving De wijkvereniging roept de gemeenteraad op deze zaken netjes op…

‘Gemeenteraad: weet u zeker dat u het busstation wil verplaatsen?’

Hét grote knelpunt blijft verkeer(sveiligheid) Afgelopen september gooide wethouder Robert Strijk een bommetje bij alle bewoners in de bus. Een brief waarin hij vrolijk meldde dat ‘het inpassingsonderzoek naar de verplaatsing van het hele busstation naar de Terweelocatie een positief resultaat had.’ Daarmee zet het bestuur een eerste stapje naar het doordrukken van dit onzalige…

Gemeenteraad moet wijkvereniging € 100 per dag betalen

De Raad van State heeft de gemeenteraad van Leiden een dwangsom van € 100 per dag opgelegd zolang de gemeenteraad nog géén nieuwe evenementenregeling voor de Leidse Hout heeft vastgesteld. Dit was een eis van de uitspraak van de Raad op 4 september 2013. De gemeenteraad is er niet in geslaagd een nieuwe regeling binnen…