Krijgt het Houtkwartier een mooiere achtertuin?

Op 22 september heeft het gemeentebestuur besloten een visie te ontwikkelen voor het gebied rond de Schipholweg. Het streven is om deze gebiedsvisie begin 2019 gereed te hebben en dan het besluitvormingsproces te starten.

De gebiedsvisie wordt de komende maanden opgesteld in samenwerking met eigenaren, huurders, ontwikkelaars, beleggers, maatschappelijke organisaties, gebruikers en omwonenden van de Schipholweg (in totaal bijna 60 betrokken partijen).

Het is de bedoeling om samen met alle belanghebbenden te komen tot een meer visiegerichte ontwikkeling van de Schipholweg. Wat voor uitstraling moet het gebied hebben? Hoe wordt het prettig wonen en werken aan de Schipholweg? Hoe maken we beter gebruik van de ligging nabij het station? Hoe vertalen we duurzaamheidsambities in concrete maatregelen?

De vertrekpunten, die het gemeentebestuur voor de gebiedsvisie meegeeft, zijn functiemenging, verduurzaming en verdichting. Het college vindt dat op de Schipholweg goed ingepaste duurzame hoogbouw mogelijk is, binnen de kaders van de Hoogbouwvisie. Dit betekent dat op de Schipholweg werkgelegenheid behouden blijft en tegelijkertijd dat woningen mogelijk worden nabij het ov-knooppunt Leiden Centraal. Er bestaan op dit moment vier particuliere herontwikkelingsinitiatieven en de ambitie om hier te verduurzamen.

De wijkvereniging is ook uitgenodigd. Dit speelt zich allemaal af in de achtertuin van onze wijk. We kunnen dit niet los zien van een mobiliteitsplan voor de regio Leiden, Leiden als knooppunt voor het openbaar vervoer en de ontwikkeling van het stationsgebied. De gebiedsvisie op de Schipholweg zal hier rekening mee moeten houden. In de vertrekpunten van het gemeentebestuur wordt dit niet genoemd. De projectmanager van de gemeente doet echter zowel de Schipholweg als het Stationsplein.

Er zijn al ver gevorderde plannen voor een nieuwe brandweerkazerne en 140 woningen op de locatie van het oude postkantoor.