Open brief Arriva aan Burgemeester en wethouders: Terwee, Nee!

“Geacht college,

 

Graag maken wij gebruik van de door u geboden mogelijkheid om onze zienswijze te geven over een mogelijke verplaatsing van het busstation Leiden Centraal van de centrum- naar de zeezijde.

Allereerst vinden wij het jammer dat we bij de voorbereiding van uw besluit, gebaseerd op diverse onderzoeken, niet zijn betrokken, terwijl we als vervoerder en dagelijkse gebruiker veel expertise in huis hebben die we graag voor een goede besluitvorming beschikbaar hadden gesteld. Overigens blijven wij ons beschikbaar stellen om bij te dragen aan de beste oplossing voor het busstation Leiden Centraal.

 

Van het busstation Leiden Centraal maken op werkdagen ca. 25.000 reizigers gebruik en daarvoor zijn er ca. 2.500 bus bewegingen (komend en gaand). Leiden Centraal is een compacte en overzichtelijke OV-knoop met goede zichtlijnen en korte loopafstanden naar zowel trein, binnenstad als het Bio Science Park. Dit is de grote kracht van het drukste busstation van Zuid-Holland en deze uitgangspunten willen we graag voor onze ca. 7.500.000 reizigers per jaar behouden. Het compacte busstation op korte afstand van de stalling leidt tot een zeer efficiënte exploitatie, hetgeen de reizigers in een hoog voorzieningenniveau ten goede komt.

 

Vanuit meerdere invalshoeken zetten wij grote vraagtekens bij een verplaatsing van het busstation naar de zeezijde (Terwee park).

De huidige kwaliteit en het voorzieningenniveau van de dienstregeling van alle buslijnen van en naar Leiden Centraal komt zwaar onder druk te staan. Busreizigers van en naar Leiden Centraal hebben nu de keuze om te kiezen voor de kortste reistijd en loopafstand naar hun bestemming door een keuze om in- en/of uit te stappen bij de halte LUMC of het busstation. Bij een busstation op het Terwee park is deze keuze niet meer aanwezig, worden de loopafstanden langer en de aanrijroutes van vele buslijnen verlengd. Dit houdt in een toename van de reistijd voor de gehele OV-reis van 1 tot soms enkele minuten. Reizigers krijgen hierdoor een langere OV-reis en zullen opnieuw een afweging maken of zij van het OV gebruik blijven maken. De kans op derving aan reizigersopbrengsten is aanwezig. Door verlenging van de rijtijd kunnen we in de beschikbare dienstregelinguren minder ritten bieden. Een eerste voorzichtige schatting is dat de nieuwe locatie ca. 20.000 dienstregelingsuren (dru’s) gaat kosten. Ter indicatie: de stadsdienst Leiden heeft 100.000 dru’s op jaarbasis, dit zou kunnen betekenen dat de stadsdienst in omvang 20% kleiner kan worden, omdat het beschikbare aantal dru’s aan een plafond gebonden is.

 

De capaciteit van het nieuwe busstation op Terwee park is onvoldoende om de vele reizigers en bus bewegingen op een efficiënte en veilige wijze van dienst te kunnen zijn. Het huidige busstation heeft een oppervlakte van ca. 9.000 meter, op het Terwee park is ca. 5.400 meter beschikbaar. Dit staat haaks op de veronderstelde groei van het aantal reizigers de komende jaren met 25% met navenant een zelfde groei in aantal busritten dat afgewikkeld moet worden op een veel kleinere beschikbare oppervlakte (een afname van 40% in vierkante meters).

Het idee om langere buffertijden op het terrein van de stalling op te vangen maakt de exploitatie onnodig duurder en de belasting van het kruispunt Rijnsburgerweg-Bargelaan nog groter. Naast de ca. 2.500 dienstregeling ritten gaan nog ca. 500 lege bussen het kruispunt passeren. Het duurder worden van de exploitatie heeft directe gevolgen voor het voorzieningenniveau (aantal te bieden ritten in de dienstregeling) omdat een euro slechts één keer uitgegeven kan worden.

 

De veiligheid van de totale verkeersafwikkeling op het kruispunt Rijnsburgerweg-Bargelaan baart ons grote zorgen. In het drukste spitsuur passeren in de toekomst ca. 180 tot 200 bussen dit kruispunt, gemiddeld meer dan 3 per minuut. De fietsersstromen in de ochtendspits leiden nu al tot filevorming van fietsers voor de oversteekplaatsen. De Rijnsburgerweg blijft voor het autoverkeer vanaf de A44 en uit Oegstgeest een aantrekkelijke toegangsweg naar de binnenstad van Leiden. Al met al vrezen we voor een onveilige situatie en vertragingen bij de afwikkeling van al dit verkeer.

Bij een calamiteit ergens op de Rijnsburgerweg tussen Posthof en Schipholweg zijn de alternatieve mogelijkheden voor de bus heel beperkt en kan tot veel overlast leiden. Vanaf het huidige busstation zijn meerdere omleidingsroutes denkbaar.

 

De huidige R-net 400 Zoetermeer-Leiden en de toekomstige R-net verbinding Katwijk-Leiden (beide zware OV-stromen van elk ca. 6.000 reizigers per dag) krijgen extra rijtijd in de dienstregeling door een omrijroute via het Bio Science Park voor R-net uit Katwijk en ondanks een HOV-Centrumroute voor R-net 400 uit Zoetermeer. Wij delen de zorgen die de provincie Zuid-Holland heeft uitgesproken in haar brief van 21 december 2016 gericht aan uw college.

 

Wij zijn oprecht van mening dat het verplaatsen van het busstation een negatieve invloed heeft op heel veel, vooral regionale, reizigers met bestemming Leiden Centraal. Van de 7,5 miljoen busreizigers ondervinden bijna 5 miljoen busreizigers nadelen van de verplaatsing. In het belang van deze reizigers vragen wij u het busstation niet te verplaatsen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ivo Schunselaar

Regio directeur West-Nederland Arriva