Rover publiceert reactie op raadsvoorstel: Terwee, Nee!

ROVER, de Vereniging van Reizigers in het Openbaar Vervoer, publiceerde vandaag zijn complete reactie op het raadsvoorstel tot onderzoek naar het TerweePark als locatie voor het busstation: “er is veel teveel onduidelijk en nog onbeantwoord om nu al aan te sturen op het TerweePark als enieg locatiemogelijkheid.”

De zorgvuldige manier waarop ROVER zijn eigen standpunten naar voren brengt en die van het gemeentebestuur fileert op tal van aspecten is zeer lezenswaardig: lees hier verder.

De hoofdpunten van ROVER:

  • “Omdat u (B&W, red) zelf constateert dat er op vele vragen nog geen antwoord is (waaronder de belangrijke vraag of het busstation past binnen de locatie), dient het Terweepark nog niet als definitieve locatie voor het busstation te worden aangewezen.
  • Wij geven in deze bijdrage aan dat er enkele relevante aspecten nog niet behandeld zijn, dat in wel behandelde aspecten onjuiste en misleidende informatie is opgenomen en dat de weging van belangen anders dient uit te vallen. Daarom lijkt het ons verstandiger wanneer de gemeenteraad pas om een uitspraak wordt gevraagd wanneer het resultaat van deze onderzoeken bekend is.
  • Daarnaast is de in de motie ‘fixing the link’ (zie onderdeel 6 van de reeds genomen besluiten op pag. 3 van het raadsvoorstel) als ontbindende voorwaarde vastgelegde garantie dat de binnenstad bereikbaar blijft voor busdiensten nog niet verkregen.
  • Daarom dient bij de verdere planvorming voor de centrumzijde van het Stationsgebied de mogelijkheid van handhaving op de huidige plek niet onmogelijk te worden gemaakt. Dat heeft gevolgen voor de planvorming van de Trafolocatie en het NS/Ymerepand. Als u het besluit niet wilt uitstellen, dient dat expliciet hierin verwerkt te worden.
  • Het is duidelijk dat de 3 uitgangspunten uit de motie locatie busstation niet allemaal bereikt worden. Wij vinden dat de ontvlechting van verkeersstromen in de afwegingen te absoluut wordt gesteld ten opzichte van een goede oplossing voor het openbaar vervoer. Bij het verblijfsklimaat wordt teveel uitgegaan van een verblijfsgebied in plaats van een passantengebied. Bovendien fungeert het huidige plein tussen station Leiden Centraal en de Stationsweg al jaren als een plein met drukke elkaar kruisende fietsers- en voetgangersstromen, en blijft dat in uw voorstel ook zo.
  • U maakt in uw brief verschil tussen het stadsbelang en het wijkbelang, daarmee NIMBY gedrag van de wijkbewoners suggererend. U schijnt niet te beseffen dat het OV-knooppunt Leiden van regionaal belang is, en zelfs van belang voor de zuidelijke Randstad. Door uit te gaan van het door u vermeende stadsbelang maakt u zichzelf schuldig aan een alternatieve vorm van NIMBY gedrag, waarbij het “eigen belang van de stad” ten koste gaat van het algemeen maatschappelijk belang.