Raadsvoorstel busstation sneuvelt onder gezond verstand

Vandaag eens kritiek op het raadsvoorstel van B&W uit geheel andere hoek: logica en argumenteren. Essentieel onderdeel van het raadsvoorstel is de onderlinge vergelijking van verschillende locaties. Een buurtbewoner met een opleiding en achtergrond in helder denken stuurde ons – en de gemeenteraad en het college – daarover het volgende:

“De kwaliteit van de nota, “Beoordeling alternatieve locaties busterminal”, is onvoldoende om als basis te kunnen dienen voor een beslissing over de plaats van het busstation. De tekortkomingen betreffen met name de weging van de aspecten doorstroming en verkeersveiligheid:

1. De keuze van verkeersknelpunten is willekeurig; aan de ene kant, vier kruispunten voor het stationsplein, aan de andere kant, wordt de kruising Mariënpoelstraat niet geteld.

2. De beoordeling van deze knelpunten is willekeurig; Posthofrotonde wordt veilig door aanbrengen verkeerslichten, Schutterveld heeft verkeerslichten maar wordt beoordeeld als onveilig.

3. De gehanteerde methode, waarbij resultaten op 3-punts-schalen van het type “goed-matig-slecht” bij elkaar worden opgeteld, is ondeugdelijk, omdat de oordelen ongelijkwaardig zijn.

  • De oordelen ‘slecht’ bij doorstroming en de veiligheid bij de kruising Bargelaan-Rijsburgerweg hebben een heel andere betekenis dan de oordelen ‘slecht’ bij de uitgang aan de voorkant van het station.

Het optellen van deze, zogeheten, “ordinale schalen”, is statistisch onjuist; het levert geen zinvol interpreteerbare resultaten op.

4. De informatie waarvan gebruik is gemaakt is niet gelijkwaardig. Het projectteam is zich daar overigens van bewust:

 “Voor de variant Terweelocatie is als onderdeel van de uitwerking van de Centrumroute al een meer gedetailleerd ontwerp gemaakt. De oplossingen in die variant zijn ook daadwerkelijk getoetst. Voor de beschouwde alternatieven is dit niet het geval. De beoordeling daarvan geschiedt op basis van expert judgements.”

Er was kortom geen gelijkwaardige afweging van alternatieven mogelijk en dit leidt tot ongelijke beoordelingen. Zo wordt bij de variant, “Huidige locatie met ontsluiting via Bargelaan”, over de “met verkeerslichten gereguleerde situatie”, gesproken van “een hoog risico van roodlichtnegatie”. Terwijl dit probleem van roodlichtnegatie bij geen enkele andere variant wordt genoemd.

5. De projectgroep heeft geen adequaat gebruik gemaakt van de beschikbare informatie over kruispuntontwerpen en kruispuntberekening. Hoewel dit wel de bedoeling was. Op bladzijde 7 lezen we immers:

“Beoordeling heeft plaats gevonden op basis van beschikbare informatie zoals bestaande kruispuntontwerpen, kruispuntberekeningen, aangevuld met opgestelde dwarsprofielen van een aantal nieuwe wegvakken.”

Echter, de overwegingen die hebben geleid tot de aanleg van de Posthofrotonde worden niet genoemd. Deze rotonde is in 2000 aangelegd omdat het kruispunt met verkeerslichten uiterst gevaarlijk was. Bij het Leids Dagblad is dit wel bekend. Nog merkwaardiger is dat de kruispuntontwerpen en kruispuntberekening die zijn gemaakt in het kader van het “Gezamenlijk Besluit” van De Gemeente Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) van oktober 2015 niet zijn meegenomen in de analyse.

6. Bij de beoordeling van de veiligheid is niet gekeken naar het type verkeersdeelnemers; er is met name niet gekeken naar scholieren als uiterst kwetsbare groep. Voordat de Posthofrotonde werd aangelegd was het grote probleem dat de duizenden fietsers die daar overstaken zich niet aan de stoplichten en niet aan de verkeerregels hielden. Er is met allerlei verkeersaanpassingen geprobeerd dit in goede banen te leiden. Uiteindelijk is een oplossing gekozen waarin de fietsende scholieren overal voorrang hebben. Dit is veiliger dan wanneer ze voorrang nemen terwijl ze het niet hebben. Overigens speelt de kwestie van overstekende scholieren op de gehele Rijnsburgerweg, vanwege de grote concentratie scholen in het Houtkwartier. Wanneer gekozen wordt voor de Terweelocatie loopt de veiligheid van duizenden scholieren gevaar!

7. Als meer algemene punten kan verder worden opgemerkt, dat de rol van autoverkeer ernstig onderbelicht blijven en dat geldt eveneens voor de belangen van de reizigers.

 

Tenslotte voegt projectgroep een disclaimer toe die het hele rapport op losse schroeven zet:

“Aangezien de beoordeling op hoofdlijnen dient plaats te vinden zijn een aantal van de bovengenoemde onderwerpen nu niet beoordeeld. Dit betreft de volgende aspecten:

  • Passend in Hoogwaardig Openbaar Vervoerstructuur

  • Behouden groene en laanachtige karakter Rijnsburgerweg en Houtkwartier

  • Kiss & ride/Taxipalet

  • Beschutte wachtruimte

  • Toegankelijkheid

  • Verkeersveiligheid (fietsers, voetgangers)

  • Bereikbaarheid van de woonwijken

  • Beheersen sluipverkeer”

Dus, hoewel het grootste deel van dit rapport over verkeersveiligheid gaat, meldt de projectgroep dat ze dit punt niet hebben beoordeeld. In het licht van de ernstige consequenties die de verplaatsing van het busstation kan hebben voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, een schokkende mededeling.