‘Stel eerst een functioneel programma op’, brief van Hugo Priemus

on

“Beste mensen,

Met een zekere regelmaat pleit ik ervoor om voor het Stationsgebied eerst een functioneel programma op te stellen en publiek (door de gemeenteraad) vast te stellen. Binnen dit publieke kader zouden alternatieven ontworpen kunnen worden, waaruit op het juiste moment keuzen gemaakt worden. Bovendien is een duidelijk beeld nodig van de fasering van besluitvorming en realisatie in de tijd.

Wat ik benadruk, bestaat in feite al: De ‘Marktstudie Programma Leiden Stationsgebied. Hoofdlijnen’, van het Bureau Stedelijke Planning te Gouda, 14 juni 2011. Mij is niet bekend of dit document destijds door de gemeenteraad is vastgesteld en of dit nu nog steeds van kracht is. Het gaat hier om een waardevol en gedegen stuk, dat echter wel aan een krachtige actualisering toe is.

 

Ik doe een greep uit mogelijke aandachtspunten:

  1. Het programma herinnert eraan dat Leiden Centraal een zogeheten proefstation is waarin NS en ProRail nieuwe stationsideeën aan de reizigers presenteren. Dit nodigt uit om de herstructurering van het stationscomplex in de plannen te betrekken en niet uit te gaan van een statisch stationscomplex.
  2. In het programma ontbreken de rubrieken ‘groen’ en ‘water’ geheel. De eisen van de duurzame stad vragen dat op programmatisch niveau deze rubrieken worden toegevoegd en gekwantificeerd. Dit sluit aan op ideeën over het Park Centraal, in de Burgertop naar voren gebracht.
  3. De nabijheid van Schiphol en de mogelijke consequenties daarvan worden nergens genoemd.
  4. Het programma beperkt zich geheel tot de stadszijde van dit station en laat de Zeezijde buiten beschouwing. Het programma dient de gehele stationsomgeving te bestrijken: stads-  én zeezijde.
  5. In het programma komen geen stadhuis en geen megabioscoop voor. Hiervoor dient een onderbouwd oordeel te worden geveld.
  6. Parkeerruimte van auto’s voor woningen, kantoren, station, overige voorzieningen worden wel genoemd, maar de ruimtelijke consequenties ervan worden niet duidelijk gemaakt. Voorzieningen voor auto, OV, taxi, fiets, etc. zouden ook deel moeten uitmaken van het programma voor de stationsomgeving.
  7. In de SWOT-analyses wordt nog steeds verwezen naar de financieel-economische crisis en wordt de extreem lage lange rente niet genoemd. Op deze punten is een actualisering nodig. Waar koop- en huurprijzen worden genoemd, is er ook een actualisering gewenst.
  8. Afgemeten aan lange termijn trends en het gevaar van kannibalisering van kantoren en winkels in de binnenstad en elders in de regio lijkt mij het programma voor kantoren (het nieuwe werken: wel genoemd) en winkels (webshoppen: niet genoemd) te ambitieus en het programma voor woningen (inclusief ouderenhuisvesting en studentenhuisvesting) te mager.

Na actualisering en vaststelling door de gemeenteraad van het functionele programma dient het programma een levend document te zijn, waarvan de realisatie periodiek wordt gemonitord en bijgesteld.

Met vriendelijke groet,

Hugo Priemus”