Zienswijze over afvalcontainers Kagerstraat

Samen met de bewoners en organisaties heeft het wijkbestuur eens zienswijze naar de gemeente opgestuurd over het voorlopig aanwijsbesluit van de ondergrondse containers Kagerstraat.

12 september: uitnodiging participatiebijeenkomst Schipholweg

Op 12 september aanstaande organiseren de gemeente Leiden en de Ontwikkelcombinatie Schipholweg (zijnde VORM en de Oudendaal Droep) een informatie/participatiebijeenkomt over de ontwikkeling van 3 kantoor- en woontorens op de Schipholweg, noordwest zijde. Ook onze wijk is uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Locatie: Golden Tulip & Tulip Inn, Schipholweg 3, LeidenDatum: maandag 12 september Tijd:…

Succesvolle Houtkwartier Buurtbijeenkomst

Op 31 januari hebben we een bijzonder goed bezochte en interessante wijkbijeenkomst gehad in het Driestar. Naast een groot aantal wijkbewoners was ook wethouder Leewis aanwezig. De wethouder liet blijken open te staan voor de inbreng van de buurt. Er waren een aantal zeer interessante presentaties over: ontwikkelingen in de wijk ontwikkelingen van het openbaar…

Hoe woont u in Leiden 2040?

De gemeente is begonnen met het inventariseren van de woonwensen van de Leidenaars. Onder de titel  “Leiden 2040” is er een schetsboek uitgebracht waarin een ieder zijn/haar woonideeën kan uitwerken. De gemeente verzamelt de schetsboeken en gaat, onder andere op basis daarvan, haar woonvisie voor de toekomst samenstellen. Uitgangspunt hierbij is dat Leiden in 2040…

Hoe houden wij het Houtkwartier ‘schoon, heel en veilig’?

Of wij voortaan willen bijdragen aan het onderhoud van de openbare ruimte? Dit is de vraag die het gemeentebestuur ons op een bewonersavond in januari onder de titel ‘Samen aan de Slag’ wil voorleggen. Eerst maken wij samen een inventarisatie van de staat van dat onderhoud. 23 januari 2018, bewonersavond ‘Samen aan de Slag’ Bonaventura,…

Wie zitten er in de klankbordgroep?

Afgelopen week vroegen wij ons af wíe er in de klankbordgroep van het ‘participatietraject busstation’ zitten. De procesbegeleiders van Wesselink Van Zijst zullen deze groep raadplegen over de concept onderzoeksagenda. Niet onbelangrijk dus. Het antwoord op het wíe en hóe is nu bekend. Het antwoord op de vraag waaróm dit gezelschap ‘een evenwichtige vertegenwoordiging van…

Kom op 7 juni meepraten over het busstation

Op woensdagavond 7 juni is er opnieuw een openbare bijeenkomst in het ‘participatieproces’ over het busstation. De bedoeling is op die avond ‘mogelijke locaties te benoemen en een begin te maken met afwegingscriteria’. Wijkvereniging Houtkwartier is bijzonder kritisch over deze gang van zaken. Komt daarom allen uw eigen stem laten horen. Woensdagavond 7 juni, 18.30…

‘Stel eerst een functioneel programma op’, brief van Hugo Priemus

“Beste mensen, Met een zekere regelmaat pleit ik ervoor om voor het Stationsgebied eerst een functioneel programma op te stellen en publiek (door de gemeenteraad) vast te stellen. Binnen dit publieke kader zouden alternatieven ontworpen kunnen worden, waaruit op het juiste moment keuzen gemaakt worden. Bovendien is een duidelijk beeld nodig van de fasering van…

Komt allen op 17 mei ‘participeren’

De ‘burgerparticipatie’ over de planvorming voor een nieuwe locatie van het busstation gaat nu echt van start. Op 17 mei a.s. is er een eerste bijeenkomst. Op 7 juni een tweede. Komt allen! 17 mei, van 17.30 uur tot 21.30 uur, Stationsplein 107 aanmelden tot 12 mei via r.kleine@leiden.nl Het gemeentebestuur nodigt ons allen uit…

Te veel en te snel

‘De locatie van het busstation heeft gevolgen voor vele zaken die de stad aangaan. En het wordt ook weer door vele zaken beïnvloed. Daarom is de extra tijd tot november 2017 voor een nieuwe gedegen locatiestudie – waar nu al weer drie maanden van voorbij zijn – tot het einde van dit jaar (2017) volstrekt…

Wijkenwethouder Marleen Damen en busstation centraal op wijkvergadering

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op 14 november aanstaande, in de aula van het nieuwe Driestarcollege aan de Kagerstraat / Vennemeerstraat. De vergadering begint om 20.00 uur. Vóór de pauze zal wethouder Marleen Damen, de ‘wijkenwethouder’, spreken over wijkenbeleid in het algemeen en haar bijbehorende plannen voor onze wijk in…

Nieuweroord, de gemeente legt uit

Op dinsdag 29 september bent u om 20.00 uur welkom bij een bijeenkomst over Nieuweroord in de speeltuin Vogelwijk. Komt allen, maar meld u wel vóór 22 september aan bij l.van.kooperen@leiden.nl. Wilt u weten hoe het met de plannen voor de oude zusterflat staat? Wilt u weten wat een ‘ambitiedocument’ is, hoe zich dat verhoudt…